کلیه تجربه نگاری های ارسالی پس از داوری علمی و داشتن معیارهای پذیرش به صورت شفاهی ارایه و در صورت تمایل نویسندگان، در قالب مقاله کامل در مجله علمی و پژوهشی مدیریت پرستاری چاپ می شوند. تجربه نگاری های پذیرفته شده بدون هیچگونه تغییر در کتاب الکترونیکی خلاصه مقالات همایش چاپ خواهد شد. صحت علمی و ادبی آن به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره تلفن دبیرخانه تماس حاصل فرمائید

فرم تجربه نگاري
پس از تکمیل به ايميل زیر ارسال گردد.