داراي دو بخش مجزا POST.ICU.A  ويژه آقايان و POST.ICU.B  ويژه خانمها مي باشد كه بيماران پس از بهبودي نسبي در بخش ICU جهت ادامه درمان به POST.ICU منتقل مي شوند.