بزرگ ترين بخش جراحی بيمارستان آتیه و داراي اتاق هاي خصوصی، عمومي و ديپلمات می باشد.
در اين بخش بیماران جراحی تحت مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی قرار می گیرند.
از جمله جراحی های ارتوپدی هم چون Pcl – Acl انواع شکستگی های مفصل زانو، انواع تعويض مفصل ، هیپ آرتروسکوپی مفاصل (زانو – شانه) Cts و ...)