بخش افق:
بزرگترين بخش جراحی بيمارستان آتیه و داراي اتاقهاي خصوصی و عمومي می باشد.
بخش افق بخش جراحی می باشد که بیماران جراحی تحت مراقبت های قبل و بعد از عمل جراحی قرار می گیرند.
از جمله جراحی های ارتوپدی هم چون Pcl – Acl انواع شکستگی های مفصل زانو، انواع تعويض مفصل ، هیپ آرتروسکوپی مفاصل (زانو – شانه) Cts و ...