نام بيمارستان: بيمارستان آتيه
آدرس بيمارستان: شهرك قدس (غرب) – تقاطع بلوار فرحزادي و بلوار دادمان- بيمارستان آتيه
كد پستي: 1467773661
شماره تلفن: 82721

تاريخ تاسيس:  1377/11/15
نوع تخصص بيمارستان: جنرال
نوع فعاليت:  تشخيصي درماني
نوع مالكيت: خصوصي

كل مساحت زمين: 4300 متر مربع
كل مساحت زير بنا :  24000 متر مربع
تعداد طبقات ساختماني: 12 طبقه
محل فرود بالگرد:  ندارد

پست الكترونيكی: info@atiehhospital.ir
آدرس پایگاه اطلاع رسانی (سایت اینترنتی): www.atiehhospital.ir
پست الکترونیکی مدیریت جهت دریافت انتقادات و پیشنهادات: info@atiehhospital.ir
تلفن گويا: 82721