مهمترين فعاليت هاي اين بخش شامل: 
آنژیوگرافی عروق قلب، عروق مغز، کاروتید و اندام ها، آنژیو پلاستی عروق قلب، کاروتید و اندامها، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی اطفال، گذاشتن پیس میکر موقت و پیس میکر دائم، ترميم دریچههای قلب، گذاشتن فیلتر داخل وريدي، گذاشتن پورت دائم جهت بیماران شیمی درمانی .
تمام اطلاعات شما مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی بر روی CD و DVD ضبط و آرشیو می شوند.


 
 
 
 


بخش آنژيوگرافی

بخش آنژيوگرافی
 
بخش آنژيوگرافی
 
.
بخش آنژيوگرافی