آنژیوگرافی عروق قلب، عروق مغز، کاروتید و اندام ها، آنژیوپلاستی عروق قلب، کاروتید و اندامها، آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی اطفال، گذاشتن پیس میکر موقت و پیس میکر دائم، ترميم دریچه های قلب، گذاشتن فیلتر داخل وريدي، گذاشتن پورت دائم جهت بیماران شیمی درمانی و ... در بخش آنژيوگرافي انجام مي شود.
تمام اطلاعات مربوط به آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی نيز بر روی CD و DVD ضبط و آرشیو خواهند شد.