بخش بستري و سرپائی که بیماران قبل و بعد از جراحی (تا زمان انتقال به بخش) تا عصر در آنجا اقامت داشته و تحت مراقبت قرار مي گيرند.