بخش POST.CCU   جهت مراقبت و درمان بیماران بعد از آنژیوگرافی و بیماران انتقال يافته ازCCU و همچنين بيماران داخلي كه نياز به مراقبت ويژه دارند در نظر گرفته شده است.