پذيرش:
پذيرش بيمارستان آتيه مشابه ساير واحدهاي پذيرش بيمارستاني، نسبت به بستري بيماران ارجاع شده از سوي اورژانس يا پزشكان همكار بيمارستان اقدام مي نمايد:
لطفاً قبل از مراجعه به پذيرش بيمارستان موارد زير را با دقت مطالعه فرمائيد:
جهت بستري، ارائه اصل و كپي كارت ملي و دفترچه بيمه پايه (تامين اجتماعي و يا خدمات درماني) الزامي است.
اولويت بستري بيماران بر اساس وضعيت بيمار، سن بيماران (اطفال و افراد سالخورده در اولويت مي باشند) و نوع عمل مي باشد. ضمناً توصيه مي شود در صورت بستري روز قبل از جراحي، جهت سهولت در پذيرش، از ساعت 14 به بعد مراجعه فرماييد.
قبل از دريافت بيمه تكميلي لطفاً از اصل نامه پزشك كپي گرفته و حتما با نامه پزشك به بيمارستان مراجعه نماييد.

بعد از انجام فرآیند پذیرش توسط همكاران ما به بخش مورد نظر راهنمائی خواهید شد.
کارت همراه را هر 24 ساعت از پذیرش دریافت کنید (كارت همراه هر ساعتي تحويل داده شود، اعتبار آن تا ساعت 7 صبح روز بعد خواهد بود)
ساعات ملاقات جهت بخشهای عمومی 2 الی 4 و بخشهای ویژه 3 الی 4 می باشد

 ساعت کار واحد پذيرش:
واحد پذيرش بيمارستان آتيه در طول شبانهروز پذيرای مراجعهكنندگان مي باشد.