آماده نمودن بيماران جهت انجام جراحي هاي گوناگون از اهم فعاليت هاي بخش هما مي باشد و بيماران، بعد از عمل جراحی و همچنين برخي از بيماران مبتلا به امراض داخلی در اين بخش بستری می شوند. 
اين بخش داراي اتاق VIP ، اتاق هاي خصوصي ، اتاق هاي دو تخته و سه تخته مي باشد.