لطفاً با توجه به زمینه کاری، فرم مورد نظر را تکمیل کنید:
فرم درخواست کار ویژه کادر درمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر غیردرمانی
فرم درخواست کار ویژه کادر خدماتی

اطلاعيه1:
بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني دفتر بهبود كيفيت و اعتبار بخشي به يك نفركارشناس واجد شرايط زير نيازمند است :
- حداقل مدرك تحصيلي ليسانس پرستاري يا مامايي
- َآشنائي كامل با فرآيندهاي باليني
- داراي حد اقل 5 سال سابقه كارباليني و تجربه يك دوره انجام ارزيابي ملي اعتبار بخشي
-آشنائي كامل به ICDL
- آشنائي با زبان و ترجمه متون انگليسي مرتبط 
- حداكثر سن 40 سال 
- آشنائي با استانداردهاي اعتباربخشي 
ارسال رزومه تا تاريخ 99.4.30 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com

اطلاعيه2:
بيمارستان آتيه جهت تكميل كادر درمان خود به نيروي انساني با شرايط زير نيازمند است:
- كارشناس پرستاري جهت كار در بخش هاي داخلي، جراحي، اورژانس و ويژه
- داراي حداكثر سن 45 سال 
- داراي سابقه كار
ارسال رزومه تا تاريخ 99.4.10 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com