کتابخانه دکتر سعید بحرینی
واقع در طبقه هفتم بيمارستان