بيماري دانگ
اين بيماري با نام هاي ديگري همچون تب دنگي و تب استخوان شكن هم شناخته مي شود.
اين بيماري معمولا در مناطق گرمسيري و نيمه گرمسيري جهان رخ مي دهد
نوع خفيف آن باعث تب شديد و علائم شبه انفلوانزا شده و انواع شديدتر مي تواند زندگي فرد را تهديد نمايد
بيماري از طريق گزش دو گونه پشه به نام هاي اجيپتي و آلبوپيكتوس از نوع پشه آئدس به بيمار سرايت مي كند.
پشه آئدس اجيپتي در مناطق شهري  زندگي كرده و در داخل و خارج اماكن مسكوني  و در ظروف ساخته دست انسان ( مثل ظروف سفالي آب) تخم گذاري مي كند.
برخلاف بسياري از پشه ها در طي روز و در صبح زود و هنگام غروب آفتاب خونخواري مي كند.
آئدس آلبوپيكتوس درجه حرارت زير صفر را به راحتي تحمل مي كند و در مناطق معتدل از گسترش زيادي برخوردار است.