بخش آندوسكوپي:
در اين بخش خدمات گستردهاي شامل آندوسکوپی، کولونوسکوپی، اندوسونوگرافی و ساير مداخلات تخصصي دستگاه گوارش انجام مي گيرد.
ريكاوري آندوسكوپي