ارزش هاي بيمارستان آتيه

رعايت حقوق گيرندگان خدمت و منشور بيمار
پايبندي به اخلاق حرفه اي
احترام به شأن و كرامت انساني
مشاركت و همدلي در دستيابي به اهداف بيمارستان
اشتياق به تعالي و پيشرفت
تعهد به مسئوليت هاي اجتماعي و زيست محيطي
پرهيز از اسراف و حفظ اعتدال