راهنمای تنظیم خلاصه مقاله
 کلیه مقالات ارسالی پس از داوری علمی و داشتن معیارهای پذیرش به صورت پوستر ارایه و در صورت تمایل نویسندگان، مقاله کامل در مجله علمی و پژوهشی مدیریت پرستاری چاپ می شوند.
در تنظیم خلاصه مقالات موارد زیر رعایت گردد:
عنوان مقاله:
نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، نشانی پستی و نشانی پست الکترونیک ارائه دهنده مقاله ذکر گردد.
مقدمه و اهداف، روش کار،  یافته ها، بحث و نتیجه گیری، کلمات کلیدی
تعداد کلمات: 350 کلمه ( به صورت متناسب بین بخش های فوق الذکر تقسیم گردد)
زبان مقاله: فارسی
نوع فایل ارسالی: هر دو شکل  word و pdf
اندازه کاغذ  A4 :
قلم : B  Nazanin  
اندازه:  14
به مقالات ارسالی به صورت چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد.خلاصه مقالات پذیرفته شده بدون هیچگونه تغییر در کتاب الکترونیکیخلاصه مقالات چاپ خواهد شد. صحت علمی و ادبی مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان می باشد. همچنین مقاله نباید در کنگره یا مجله دیگر ارایه شده باشد.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر با شماره تلفن دبیرخانه 88580032 تماس حاصل فرمائید.
فرم ثبت نام و چكيده مقاله
پس از تکمیل به ايميل زیر ارسال گردد.