از 18 تا 20 اردیبهشت ماه 1397  تاریخ برگزاری همایش
از 96/12/22 لغايت 97/1/31 مهلت ارسال خلاصه مقاله و تجربه نگاری
 تا10  ارديبهشت ماه 1397 زمان اعلام مقالات پذیرفته شده
 تا10  ارديبهشت ماه 1397 زمان اعلام مقالات  و تجربه نگاری پذیرفته شده
 
* نحوه تهيه پوستر
قابل توجه شركت كنندگاني كه داراي پوستر در كنگره هستند:


1- محتواي پوسترهاي مقاله:
مقدمه، هدف، روش، يافته ها، بحث و نتيجه گيري و كلمات كليدي

2- محتواي پوسترهاي تجربه نگاري:
متعاقب فرم تجربه  نگاري كه در سايت موجود است

3- ابعاد پوسترها: 70 در 100 مي باشد


* گزارش روز اول كنگره
* گزارش روز دوم كنگره
* گزارش روز سوم كنگره
* فايل هاي سخنراني اساتيد در كنگره