برنامه روز اول سمینار (97/2/18)
تاريخ برنامه ساعت عنوان سخنراني،سمینار-میز گرد نام و نام‌خانوادگي سخنران تخصص سخنران
97/2/18 - افتتاحیه، تلاوت قرآن کريم
  اعتبار بخشی و کیفیت مراقبت ها پرستاری
8:20-8:00 پیام ریاست کنگره مدیریت و رهبری اثر بخش در پرستاری آقای دکتر خلیل علیزاده متخصص ارتوپدی
 
8:30-8:20 گزارش دبیر علمی خانم دکتر زهره ونکی دکتری تخصصی پرستاری
9:00-8:30 مدل های اعتبار بخشی آقای مهندس نادر
عسگری
دانشپذیر دکتری مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
رئیس اداره اعتبار بخشی
9:30-9:00 چالش های اجرا استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستانهای خصوصی و دولتی تهران خانم دکتر مژگان ظریف رفتار دکتری مدیریت و  مدرس مدیریت  و اعتباربخشی
10:30-9:30 پانل: اجرای استانداردهای اعتبار بخشی در بیمارستان ها
اقای مهندس نادر عسگری، خانم دکتر مژگان ظریف رفتار  (دکتری مدیریت )، خانم دکتر خورشید وسکویی (دکتری مدیریت) ، خانم مریم مظاهری (کارشناس پرستاری)
11:00-10:30 پذيرايي
11:30-11:00 اعتبار بخشی و نظارت بالینی آقای دکتر عباس عبادی دکتری تخصصی پرستاری
12:00-11:30 کیفیت مراقبت های پرستاری و فناوری اطلاعات خانم دکتر آسیه درویش دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
13:00-12:00
 
پانل: راهکارهای اجرایی اعتباربخشی در بیمارستان های کشور
اعضا:  آقای مهندس نادر عسگری، آقای دکتر عباس عبادی( دکتری تخصصی پرستاری )، خانم دکتر مژگان ظریف رفتار(دکتری مدیریت )، خانم دکتر آسیه درویش( دکتری مدیریت فناوری اطلاعات)، خانم دکتر ستاره خسروانی،  خانم آذر نیاکان
  14:00-13:00 نماز - ناهار
تجربه نگاری1:  ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری
گروه علمی: دکتر زهره ونکی( دکتری تخصصی پرستاری)، دکتر ستاره خسروانی(دکتری مدیریت)، دکتر افسانه صدوقی اصل(دکتری تخصصی پرستاری)
15:00-14:00 شاخص های اعتباربخشی در ارایه خدمات Home Care دکتر علی اکبر واعظی دکتری پرستاری
16:00-15:00 بهینه سازی "محیط آموزش بالینی" به منظور ارتقای یادگیری دانشجویان پرستاری در کارآموزی عرصه دکتر سمانه پارچه بافیه دکتری پرستاری
17:00-16:00 اجرای طرح منتورینگ در توانمندسازی پرستاران جدید الورود خانم فاطمه جلیلی کارشناس ارشد پرستاری
18:00-17:00 بحث و تبادل نظر پیرامون موارد فوق
  18:00 پذیرایی
 
 
 

 
برنامه روز دوم سمینار (97/2/19)
تاريخ برنامه ساعت عنوان سخنراني،  سمینار -میز گرد نام و نام‌خانوادگي سخنران تخصص سخنران
97/2/19 - تلاوت قرآن کريم
  کیفیت مراقبت های پرستاری و اخلاق حرفه ای
8:40-8:00 اعتباربخشی و ضرورت توسعه نقش در پرستاری اقای دکتر عیسی محمدی دکتری تخصصی پرستاری
9:20-8:40 ارزیابی شایستگی مدیران آقای دکتر حمزه جمشیدی
 
متخصص مدیریت منابع انسانی،
مشاور توسعه مدیران سازمان مدیریت صنعتی
10:20-9:20 پانل: ارتقای شایستگی مدیران و اخلاق پرستاری
آقای دکتر عیسی محمدی (دکتری تخصصی پرستاری)، آقای دکتر حمزه جمشیدی( متخصص مدیریت منابع انسانی)، آقای دکتر حسن ناوی پور(دکتری مدیریت منابع انسانی)
10:50-10:20 پذيرايي
11:30-10:50 الزام های سازمانی اخلاق گرایی در خدمات سلامت آقای دکتر حمید رضا نمازی
 
دکتری اخلاق پزشکی
13:00-11:30 پانل: چالش های اجرایی اخلاق حرفه ای در سازمان های سلامتی
اآقای دکتر عیسی محمدی (دکتری تخصصی پرستاری)، آقای دکتر حمزه جمشیدی( متخصص مدیریت منابع انسانی)، آقای دکتر  حمیدرضا نمازی( متخصص اخلاق پزشکی)، خانم دکتر افسانه صدوقی اصل(دکتری تخصصی پرستاری)
  14:00-13:00 نماز - ناهار
تجربه نگاری2: ارتباطات بین حرفه ای
گروه علمی: دکتر زهره ونکی( دکتری تخصصی پرستاری)، دکتر ستاره خسروانی(دکتری مدیریت)،  خانم عزت جعفر جلال(کارشناس ارشد پرستاری)
15:00-14:00 استفاده از سیستم HIS برای ارتقای کیفیت مراقبت های پرستاری بخش ویژه قلب دکتر طاهره طولابی دکتری پرستاری
16:00-15:00 تعرفه گذاری در ارایه مراقبت های پرستاری آقای محمدرضا غیرتمند کارشناس پرستاری
سوپروایزر بالینی
17:00-16:00 ارتقای توانمندی پرستاران بخش اورژانس در کاربرد دستگاه مانیتور: اقدام پژوهی دکتر شیما صفازاده دکتری پرستاری
       
18:00-17:00 بحث و تبادل نظر پیرامون موارد فوق
  18:00 پذیرایی
 
 

 
برنامه روز سوم سمینار (97/2/20)
تاريخ برنامه ساعت عنوان سخنراني، سمینار-میز گرد نام و نام‌خانوادگي سخنران تخصص سخنران
97/2/20 - تلاوت قرآن کريم
  کیفیت مراقبت های پرستاری و پاسخگویی
8:50-8:00 مدیریت خطر و ایمنی بیمار آقای دکتر غلامعلی جعفری
 
متخصص پزشکی قانونی،  رئیس اداره پیشگیری از خطاهای پزشکی
9:30-8:50 قوانین و مقررات حرفه ای آقای دکتر امین نیکومنظری متخصص حقوق جزا
10:10-9:30 مستندسازی مراقبت های پرستاری خانم دکتر حرمت السادات
امام زاده قاسمی
دکتری تخصصی پرستاری
10:40-10:10 پذيرايي
13:00-10:40 پانل: ملاحظات قانونی در ثبت گزارشات پرستاری
اعضای پانل:   آقای دکتر غلامعلی جعفری( متخصص پزشکی قانونی)، آقای دکتر امین نیکومنظری( متخصص حقوق قضایی)، خانم دکترحرمت السادات امام زاده قاسمی( دکتری تخصصی پرستاری)، خانم دکتر فاطمه حاجی بابایی( دکتری تخصصی پرستاری)
14:00-13:00 نماز - ناهار
تجربه نگاری3: تبیین نقش مدیران پرستاری
گروه علمی:   دکتر زهره ونکی( دکتری تخصصی پرستاری)، دکتر ستاره خسروانی(دکتری مدیریت)،  خانم عزت جعفر جلال(کارشناس ارشد پرستاری)
15:00-14:00 بیمه مسئولیت حرفه ای اقای سلمان اقبالیان
اقای مرداویج دیلمی
نماینده شرکت بیمه معلم
16:00-15:00 تجربه های موفق سازمان ها در ارتقای کیفیت زندگی کاری زنان شاغل دکتر گیتی افروز پوراحمدی دکتری پرستاری
17:00-16:00 کارآفرینی در حوزه سلامت: تجربه مرکز توانبخشی قائم شاهرود آقای مهرداد کلاته جاری کارشناس ارشد پرستاری
18:00-17:00 بحث و تبادل نظر پیرامون موارد فوق
  18:00 پذیرایی
 
 

 
برنامه کارگاه های جانبی همایش
 
 
برنامه کارگاه های جانبی روز اول97/2/18
 
سالن دکتر کابلی خانم دکتر ستاره خسروانی(مسئول) ( دکتری تخصصی پرستاری)،
خانم عزت جعفرجلال، خانم زهرا اقبالی، کارشناس ارشد پرستاری
کارگاه تخصصی 1:
نقش های مدیران پرستاری در اعتباربخشی
17:00-14:00
سالن آمبا اقای محسن گنجی(مسئول)
خانم مژگان محمودی
کارگاه تخصصی 2:
ممیزی مراقبت های بالینی
17:00-14:00
 
برنامه کارگاه های جانبی روز دوم97/2/19
 
سالن دکتر کابلی خانم دکتر فروزان آتش زاداه(مسئول)، خانم دکتر منصوره زاغری تفرشی،
خانم دکتر جمیله مختاری، خانم منیژه نادری ، خانم لیلا خداجو
 
کارگاه تخصصی3:
ارتباطات(مذاکره و تجزیه و تحلیل مراوده ای)
17:00-14:00