شرکت در این همایش برای گروه های هدف دارای 15 امتیاز بازآموزی از آموزش مداوم علوم پزشکی است. عضویت در سامانه اموزش مداوم (آدرس www.ircme.ir) جهت استفاده از امتیاز بازآموزی الزامی است.

گروه های هدف:
  1. مدیران پرستاری (مدیران ستادی، مدیران اجرایی)
  2. مدیران بیمارستانی
  3. مدیران دفاتر بهبود کیفیت و اعتباربخشی
  4. پرستاران بالینی
  5. اعضای هیات علمی
  6. مربیان پرستاری