• ارتقائ کيفيت مراقبت پرستاری: تضمين کيفيت و ممیزی بالینی
  • اخلاق گرایی در خدمات سلامت
  • صلاحيت هاي حرفه اي در پرستاری
  • ارزشيابي شایستگی مدیران پرستاری
  • فناوری اطلاعات و اعتباربخشی