هر شكايت را به فرصتي براي بهبود بهترين درمان بيماران بدل خواهيد كرد
دفتر رسيدگي به شكايات واقع در طبقه منهاي 2 و زير نظر معاونت درمان مي باشد. كه مراجعين به طور حضوري مي توانند جهت ارائه شكايات به اين دفتر مراجعه نمايند. البته  شكايات ميتواند به صورت حضوري يا مكاتبهاي  نيز صورت گيرد.

در تمامي بخشها صندوقهايي تعبيه شده كه در آنها برگه هاي كد داري وجود دارد و مراجعين ميتوانند متن شكايت خود را در برگه نوشته و كد روي آن را نزد خود نگه دارند و برگه را در صندوق بياندازند اين برگه ها در صورت اورژانسي نبودن ماهي يك بار در كميته شكايات بيمارستان مورد بررسي و پي گيري قرار مي گيرد. فرد مي تواند حداقل پس از يك هفته كاري با شماره 82722243  و از نتيجه آن مطلع شود.

پرونده مورد شكايات بر حسب موضوع به معاونت هاي ذيربط  ارجاع گرديده و نتيجه بررسي در كميته شكايات بررسي و اقدامات اصلاحي اتخاذ مي گردد. و گاهي نيز بنا به  ايجاب ضرورت كميسيون هاي ويژه  پزشكي جهت بررسي شكايات  تشكيل مي گردد.

 علاوه بر اين در كنار صندوق شكايات، صندوق تقدير و پيشنهادات وجود دارد كه افراد در صورتي كه بخواهند مراتب تشكر و قدرداني خود را نسبت به پرسنل درمان ابراز دارند از آن استفاده مي كنند.