دفتر رسيدگي به شكايات واقع در طبقه منهاي 2 و زير نظر معاونت درمان مي باشد. كه مراجعين به طور حضوري مي توانند جهت ارائه شكايات به اين دفتر مراجعه نمايند. البته  شكايات به صورت مكاتبه اي  نيز پيگيري و بررسي خواهد شد.

در تمامي بخش ها صندوق هايي تعبيه شده كه در آن ها برگه هاي كد داري وجود دارد و مراجعين مي توانند متن شكايت خود را در برگه نوشته و كد روي آن را نزد خود نگه دارند و برگه را در صندوق بياندازند اين برگه ها در كميته شكايات بيمارستان مورد بررسي و پي گيري قرار مي گيرد و فرد مي تواند حداقل پس از يك هفته كاري با شماره 82723740 و از نتيجه آن مطلع شود.

پرونده مورد شكايات بر حسب موضوع به معاونت هاي ذيربط  ارجاع گرديده و نتيجه بررسي در كميته شكايات بررسي و اقدامات اصلاحي اتخاذ مي گردد. تشكيل كميسيون هاي ويژه  پزشكي جهت بررسي شكايات نيز از ديگر اقدامات اين مجموعه مي باشد.

همچنين در كنار صندوق شكايات، صندوق تقدير و پيشنهادات وجود دارد كه افراد در صورتي كه بخواهند مراتب تشكر و قدرداني خود را نسبت به پرسنل درمان ابراز دارند از آن استفاده مي كنند.