فعاليت عمده اين بخش بستري و مراقبت از بيماران تحت جراحي مي باشد