از همراهان محترم خواهشمنديم با توجه به مقاومت پايين بدن بيماران اين بخش،‌ از ملاقات و تردد تا حد امكان كاسته شود و با پرستاران همكاري نماييد
مداوا در اين بخش به صورت بستري و سرپايي مي باشد.
اين بخش واقع در طبقه دوم بیمارستان و بخش شيمي درماني می باشد كه بيماران تحت كموتراپي و انکولوژی در اين بخش بستری و تحت مراقبت قرار می گيرند.

بخش مهتاب:
 

شماره تماس مستقیم بخش :4-82723292