همايش دو روزه پاتولوژي مولكولي و فرد محور در پزشكي فرد محور 
برگزار كننده: انجمن علمي آسيب شناسي ايران، 26 و 27 بهمن در بيمارستان آتيه