مراسم آغاز بيست و ششمين سال خدمت در عرصه بهداشت و درمان
آرزو تا پديداري ، اراده و پايداري
كليپ آغاز سال 26 خدمت در عرصه بهداشت و درمان