كارگاه آموزشي با عنوان: آمادگي مهارت هاي جراحي پايه 23 و 24 آذر