82721 بيمارستان
3193-3191 CCU.A
3198-3196 CCU.B
3224 اكو نورولب
2121-2117 M.R.I
3434-3430 N.ICU
9-3288 POST.CCU.A
3297-3295 POST.ICU.A
3298-3296 POST.ICU.B
1-3220 POST.CCU.B
2110 آزمايشگاه (پاتولوژي)
2112-2111 آزمايشگاه
3338 آندوسكوپی
3691 آنژيوگرافی
3611 آنژيوگرافی منشی
3694-3692 آي سي يو OH
3225-3223 اتاق اكو
3493-3491 اتاق زايمان
3697-3695 اتاق عمل دكتر اميری
2097-2095 اتاق عمل صدف
3497-3495 اتاق عمل ميلاد
88086468 ارتوپد فنی
2025 اطلاعات
2098-2096 اورژانس
2094-2092 اورژانس ترياژ
3194-3192 بخش ICU.A
3197-3195 بخش ICU.B
3593-3591 بخش افق
5-3244 بخش بهار
3393-3391 بخش رز
3597-3595 بخش سحر
3594-3592 بخش صبا
3-2091 بخش صدف
4-3392 بخش غزال
7-3395 پرديسICU
3294-3292 بخش مهتاب
3293-3291 بخش مهر
3494-3492 بخش ميلاد
3429-3496 بخش نوزادان
3598-3596 بخش هما
3398-3396 بخش ياس
4-2023 پذيرش بستری
8-2027 ترخيص
9-88580048 درمانگاه دكتر سودبخش
88367354 تراکم استخوان
2017 دياليز
5-2114 راديولوژی
2029 داروخانه
88075323 داروخانه دكتر محمد
88286886 پورنگار
4-88367231 ساختمان پزشكان آتيه
2324 سنگ شكن
5-2114 سي تي اسكن
88086095 فاكس دبيرخانه
2118 فيزيوتراپي
3728 فيلمبرداري و مونتاژ
3740 رضايت سنجي
3722 IPD