براي تماس از خارج از بيمارستان ابتدا بايد پيش شماره 8272 را گرفته سپس داخلی مورد نظر را شماره گيری فرمائيد.
بيمارستان آتيه داراي 122 خط آزاد شهری است.
هر اتاق بيمارستان داراي 2 پريز تلفن مي باشد و هر اتاق بيمار داراي يك خط مستقيم است.
 
خطوط داخلی و آزاد نام بخش يا واحد
82721 مخابرات
3191-3193 CCU.A
3196-3198 CCU.B
3622 CSR ابن سينا
2038 CSR صدف
3224 EMG نورولب
2117-2121 M.R.I
3430-3434 N.ICU
3288-9 POST.CCU.A
3295-3297 POST.ICU.A
3296-3298 POST.ICU.B
3220-21 POST.CCU.B
2112-3 آزمايشگاه
3338 آندوسكوپی
3691 آنژيوگرافی
3611 آنژيوگرافی منشی
3692-3694 آي سي يو OH
3223-3225 اتاق اكو
3491-3493 اتاق زايمان
3695-3697 اتاق عمل دكتر اميری
2095-2097 اتاق عمل صدف
3696-3698 اتاق عمل قلب باز
3495-3497 اتاق عمل ميلاد
2048 اتاق كد
88086468 ارتوپد فنی
2025 اطلاعات
2096-2098 اورژانس
2092-2094 اورژانس ترياژ
3192-3194 بخش ICU.A
3195-3197 بخش ICU.B
3591-3593 بخش افق
3244-5 بخش بهار
3391-3393 بخش رز
3595-3597 بخش سحر
3592-3594 بخش صبا
2091-3 بخش صدف
3392-4-5-7 بخش غزال
3292-3294 بخش مهتاب
3291-3293 بخش مهر
3492-3294 بخش ميلاد
3496-3429 بخش نوزادان
3596-3598 بخش هما
3396-3398 بخش ياس
2328-9 براكي تراپی
2023-2024 پذيرش بستری
2027-8 ترخيص
4117-4118 درمانگاه دكتر سودبخش
88367354 تراکم استخوان
3211 دياليز
2114-5 راديولوژی
3623 ريكاوری اتاق عمل دكتر اميری
3444 ريكاوری زايمان
2039 ريكاوری صدف
4196-8 ساختمان پزشكان آتيه
2324 سنگ شكن
3153 سوپروايزر سيار
2114-5 سي تي اسكن
2021 سي تي اسكن اورژانس
88086095 فاكس مديريت
2118 فيزيوتراپي