خريداري دستگاه اكوكارديوگرافي پيشرفته فيليپس مدلEPIQ
اين دستگاه از پيشرفته ترين دستگاه هاي اكوكارديوگرافي موجود در دنيا مي باشد
اين دستگاه داراي نرم افزار هاي بسيار پيشرفته اي جهت بررسي عملكرد قلب و همچنين برخوردار از امكان اكوي سه بعدي و 3D بوده كه ابزاري جهت تشخيص بيماري هاي قلبي، دريچه اي و مادرزادي و ... مي باشد