رديف رشته مقطع تحصيلي تعداد
1 آزمايشگاه  كاردان 26
2 آزمايشگاه ديپلم 12
3 آزمايشگاه كارشناس 15
4 منشي آزمايشگاه ديپلم 3
5 منشي آزمايشگاه كاردان 1
6 منشي آزمايشگاه كارشناس 2
7 فيزيو تراپ كارشناس ارشد 5
8 فيزييو تراپ كارشناس 6
9 منشي فيزيوتراپي ديپلم 2
10 مدارك پزشكي كارشناس 5
11 مدارك پزشكي كارشناس ارشد 1
12 راديولوژي كارشناس 15
13 منشي راديولوژي كارشناس 3
14 منشي راديولوژي ديپلم 4
15 راديولوژي كاردان 1
16 داروخانه دكتري 2
17 داروخانه ديپلم 11
18 داروخانه كاردان 1
19 داروخانه كارشناس ارشد 1
20 داروخانه كارشناس 3
21 ام آر آي كارشناس 7
22 منشي ام آر آي كاردان 2