همایش فصلی انجمن POTA در تاریخ ۸ اردیبهشت ماه با عنوان عوارض ديررس FX هاي اندام فوقاني (پيشگيري و درمان)با حضور اساتید ارتوپدی برگزار گردید.