ساعات ملاقات:

  • ساعات ملاقات هر روز هفته از ساعت 2 تا 4
  • بخش هاي ويژه هر روز هفته از ساعت 3 تا 4

ساعات سرو غذا:

  • صبحانه: 9-6              
  • ناهار: 13-12           
  • شام: 19:30-18 
امكان دريافت غذاي ويژه وجود دارد.