* قيمت تقريبي فعاليت هاي درماني
 
رديف فعاليت درماني مدت اقامت قيمت كل (ريال) توضيحات
1 توتال ني يكطرفه 5 روز 420.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
2 توتال هيپ يكطرفه 5 روز 460.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
3 CTS‌يكطرفه 3 روز 160.000.000 با اتاق خصوصي
4 آرتروسكوپي ACL 3 روز 320.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
5 تعويض مفصل شانه 3 روز 330.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
6 مينيسك و ACL 3 روز 330.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
7 لامينوكتومي 4 روز 360.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
8 زايمان سزارين 2 روز 140.000.000 با اتاق خصوصي
9 زايمان طبيعي 2 روز 120.000.000 با اتاق خصوصي
10 هيستركتومي 3 روز 240.000.000 با اتاق خصوصي
11 فيوژن مهره كمر 4 روز 420.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
12 قلب باز 7 روز 1.100.000.000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
13 كله سيستكتومي 4 روز 280.000.000 با لاپارسكوپ و اتاق خصوصي
14 رينو پلاستي 2 روز 320.000.000 با اتاق خصوصي
15 هموروئيد 2 روز 140.000.000 با اتاق خصوصي
16 كيست پايلونيدال 2 روز 110.000.000 با اتاق خصوصي
17 آنژيوگرافي كرونر 2 روز 150.000.000 يك شب بخش ويژه
18 آنژيوگرافي پريفرال 2 روز 170.000.000 يك شب بخش ويژه
19 پلاستي يك رگ يك استنت 2 روز 240.000.000 يك شب بخش ويژه
20 پلاستي دو رگ دو استنت 2 روز 360.000.000 يك شب بخش ويژه
21 تيروئيدكتومي 2 روز 400.000.000 با اتاق خصوصي
 
 
* هزينه هر شب بخش هاي ويژه و تخت هاي بستري
 
نوع اتاق هزينه بيمار  (به ريال) هزينه همراه اول ( به ريال ) هزينه همراه دوم ( به ريال )
       
       
خصوصي ويژه با همراه 15.398.000 1.710.000 1.710.000
خصوصي 15.398.000 1.710.000 1.710.000
ايزوله 15.398.000 1.710.000 1.710.000
دو تخته 11.976.000 1.710.000 1.710.000
سه تخته 8.554.000 1.710.000 1.710.000
چهار تخته 8.554.000 1.710.000 1.710.000
عمومي 8.554.000 1.710.000 1.710.000
ICU 30.792.000 - -
P.ICU 15.396.000 - -
NICU 30.792.000 - -
CCU 19.674.000 - -
بخش سحر 10.298.200 - -
P.CCU 15.396.000 - -
 
 
توجه: ما به التفاوت هزينه هاي اتاق خصوصي و دو تخته بيمه هاي طرف قرار داد؛ بر اساس نرخ اتاق دو تخته قرار داد شده با بيمه مي باشد.