* قيمت تقريبي فعاليت هاي درماني
رديف فعاليت درماني مدت اقامت قيمت كل (ريال) توضيحات
1 توتال ني يكطرفه 5 روز 1,800,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
2 توتال هيپ يكطرفه 5 روز 1,700,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
3 CTS‌يكطرفه 3 روز 900,000,000 با اتاق خصوصي
4 آرتروسكوپي ACL 3 روز 1,900,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
5 تعويض مفصل شانه 3 روز 1,850,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
6 مينيسك و ACL 3 روز 1,900,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
7 لامينوكتومي 4 روز 1,400,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
8 زايمان سزارين 2 روز 350,000,000 با اتاق خصوصي
9 زايمان طبيعي 2 روز 270,000,000 با اتاق خصوصي
10 هيستركتومي 3 روز 1,100,000,000 با اتاق خصوصي
11 فيوژن مهره كمر 4 روز 1,900,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
12 قلب باز 7 روز 2,200,000,000 بدون وسيله با اتاق خصوصي
13 كله سيستكتومي 4 روز 1,000,000,000 با لاپارسكوپ و اتاق خصوصي
14 رينو پلاستي 2 روز 800,000,000 با اتاق خصوصي
15 هموروئيد 2 روز 450,000,000 با اتاق خصوصي
16 كيست پايلونيدال 2 روز 450,000,000 با اتاق خصوصي
17 آنژيوگرافي كرونر 2 روز 400,000,000 يك شب بخش ويژه
18 آنژيوگرافي پريفرال 2 روز 380,000,000 يك شب بخش ويژه
19 پلاستي يك رگ يك استنت 2 روز 500,000,000 يك شب بخش ويژه
20 پلاستي دو رگ دو استنت 2 روز 1,400,000,000 يك شب بخش ويژه
21 تيروئيدكتومي 2 روز 1,800,000,000 با اتاق خصوصي

* هزينه هر شب بخش هاي ويژه و تخت هاي بستري
 
نوع اتاق هزينه بيمار  (به ريال) هزينه همراه اول ( به ريال ) هزينه همراه دوم ( به ريال )
اتاق ديپلمات 150,000,000 14,000,000 -
خصوصي 70,000,000 7,000,000 7,000,000
ايزوله 70,000,000 7,000,000 7,000,000
دو تخته 48,000,000 7,000,000 7,000,000
سه تخته 34,000,000 7,000,000 7,000,000
چهار تخته 34,000,000 7,000,000 7,000,000
عمومي 34,000,000 7,000,000 7,000,000
ICU 130,000,000 - -
P.ICU 61,000,000 - -
NICU 130,000,000 - -
CCU 78,000,000 - -
سحر 34,000,000 - -
P.CCU 61,000,000 - -

توجه: ما به التفاوت هزينه هاي اتاق خصوصي و دو تخته بيمه هاي طرف قرار داد؛ بر اساس نرخ اتاق دو تخته قرار داد شده با بيمه مي باشد.