صد و بيست و پنجمين جلسه ژورنال كلاپ انجمن جراحان توراكس، سه شنبه 26 ارديبهشت 1402 در بيمارستان آتيه برگزار شد.
نزديك به 15 سال است كه جلسات ژورنال كلاپ به صورت ماهانه برگزار مي شود.  با شروع بيماري كرونا وقفه ي يكساله در برگزاري جلسات اتفاق افتاد و جلساتي هم به صورت مجازي برگزار شد.
با پايان اپيدمي كرونا جلسات مجدداً به صورت حضوري وهمزمان به صورت مجازي برگزار گرديد.
موضوع اين نشست  Mediastinal Germ Cell Tumors بود اساتيد و فلوهاي جراحي توراكس از دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي، مشهد، تبريز شركت و با حضور همكاران انكولوژيست، بهترين رويكرد هاي تشخيصي و درماني را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.
دكتر محمد بهگام شادمهر