بيمارستان آتيه جهت تكميل نيروي انساني در واحد ترخيص  به يك نفر واجد شرايط زير نيازمند است :
- آقا داراي مدرك تحصيلي كارشناسي، آشنائي كامل به امور واحد ترخيص بيمارستاني، داراي دو سال سابقه كار  مرتبط، حداكثر سن 35 سال
ارسال رزومه تا تاريخ 1400.05.25 به آدرس kooshyar_mt@yahoo.com