هجدهمين كارگاه ارتوپدي پرستاري فصل بهار سال 1398 در تاريخ هاي 23 و 24 خرداد در بيمارستان آتيه برگزار گرديد.
مجموعه پرستاري آتيه مفتخر است كه هر فصل از حضور اساتيد بنام ارتوپدي در دوره آموزشي POTA بهره مند مي باشد.
اين دوره توسط مدرسين زير برگزار گرديد:
استادان ارجمند جناب آقايان: دكتر محسن توكلي، دكتر علي رضا غزنوي، دكتر فرهاد بيگلري، دكتر محمد زارعي و دكتر علي نعمتي
دكتر علي مرجائي و سركار خانم احمد لو -سوپروايزر باليني بيمارستان آتيه و جناب آقاي احسان افضل آقايي - فيزيوتراپيست بيمارستان آتيه