همايش عمومي كاهش استرس بر اساس بهوشياري روز پنجشنبه 29 فروردين 98 ساعت 16-18 - بيمارستان آتيه طبقه هفتم