پنجاه نهمين دوره ATLS در بيمارستان آتيه 2 تا 4 اسفند برگزار شد.