دهمين دوره ATLS IC  در بيمارستان آتيه،  29 و 30 بهمن 97