مراسم يادبود شادروان دكتر كامبيز خطيبي فرزند گرامي جناب آقاي دكتر حسين خطيبي با حضور پزشكان و كاركنان بيمارستان آتيه روز پنجشنبه يكم آذر ماه 1397 برگزار شد.