هفدهمين دوره كارگاه ارتوپدي پرستاري
پنجشنبه و جمعه 1 و 2 آذر 97 در بيمارستان آتيه
تلفن تماس 02182723842