پنجاهمين دوره ATLS در تاريخ هاي 21 تا 23 تيرماه 97 در بيمارستان آتيه برگزار گرديد