مراسم افتتاح كلينيك زخم و استومي و بي اختياري بيمارستان آتيه روز شنبه 22 ارديبهشت 1397 در سالن همايش بيمارستان آتيه برگزار گرديد
اين برنامه با سخنراني استاد ارجمند جناب آقاي دكتر دالوندي رئيس كل نظام پرستاري ايران آغاز شد
جناب آقاي دكتر فتحي مسئول فني كلينيك زخم، جناب آقاي اكبرزاده مدير انجمن علمي زخم و استومي و بي اختياري انجمن علمي پرستاري ايران و جناب آقاي دكتر نجفي قائم مقام انجمن علمي پرستاري از ديگر سخنران برنامه بودند
همچنين جناب آقاي دكتر شريفي مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاري، آقاي دكتر عزيزي عضو شوراي عالي نظام پرستاري و آقاي كشفي معاون فرهنگي نظام پرستاري از مهمانان اين افتتاحيه بودند

تهيه و تنظيم: روابط عمومي بيمارستان آتيه