دومين برنامه POTA Teaching For Medical Teacher
توسط انجمن POTA روز جمعه 4 اسفند 96 با حضور اساتيد ارتوپدي از شهرهاي مختلف ايران در بيمارستان آتيه