بیمار آقای ۳۶ ساله که حین سانحه ورزشی در اسکی دچار شکستگی دررفتگی خرد شدگی چند قطعه ای شانه شده بود که برای اولین بار در ایران تحت جااندازی بسته قرار گرفت.


و سپس بدون باز کردن کپسول مفصلی که بسیاری از اوقات باعث سیاه شدن سر استخوان بازو می شود،تحت آرتروسکوپی شانه جهت چک جاندازی و نیز ترمیم لیگامانهای پاره شده قرار گرفت تا از دررفتگی و ناپایداری آتی پیشگیری شود و در نهایت با پلاک آناتومیک فیکس شد