- ساعات ملاقات هر روز هفته از ساعت 2 تا 4
- بخش هاي ويژه هر روز هفته از ساعت 3 تا 4