بخش سحر از بخش هاي جراحي بيمارستان با امكان مانيتورينگ علائم حياتي و نظارت با ديد مستقيم بخصوص براي بيماران جراحي شده مي باشد.
 مكان:‌
طبقه پنجم
شماره تماس: 
82723597-82723595

 
بخش سحر

بخش سحر