- تاريخچه
- آزمايشات جديد راه اندازي شده
- مراكز طرف قرارداد
- آدرس لينك هاي مفيد
- قرارداد همكاري

 
 
آزمايشگاه بيمارستان آتيه به طور شبانه‌روزی تمامي خدمات تشخيصی آزمايشگاهی را برای بيماران بستری و مراجعين سرپايی انجام می‌دهد.
آزمايشاتی که در واحدهای مختلف اين آزمايشگاه انجام میشوند شامل موارد زير است:
آزمايشهای سيتوپاتولوژی و هيستوپاتولوژی، كليه آزمايشهای تشخيصی بيوشيمی بالينی، آزمايشهای خونشناسی، باكتری‌شناسی بالينی و آزمايش‌های انگل‌شناسی 
آزمايشگاه بيمارستان آتيه يکی از مراكز ارجاع و مشاوره براي ضايعات و بيماريهای كليوی، گوارش، كبد و همچنين سيتولوژی تيروئيد است. 
 ساعت کار : 24 ساعته
مكان:‌ طبقه منفي يك 
شماره تماس:  13-82722112