داروخانه بيمارستان آتيه به طور شبانهروزی پذيراي مراجعين محترم است كه در سه واحد در ساعات روز و شب ارائه دهنده خدمات به صورت سرپايي و بستري مي باشند.
داروخانه آينده: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي
داروخانه اورژانس: مستقر در طبقه همكف ويژه مراجعين سرپايي در ساعات اورژانسي 
داروخانه بخشها: مستقر در طبقه منفيسه ويژه بيماران بستري 
 ساعت کار :
داروخانه آينده:  شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 21،‌ پنج شنبه ها از ساعت 7:30 تا 20 و در ايام تعطيل از سلاعت 7:30 تا 17 
داروخانه اورژانس: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 21 تا 7:30،‌ پنج شنبهها از ساعت 20 تا 7:30 و در ايام تعطيل از سلاعت 17 تا 7:30 
داروخانه بخشها: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 تا 21،‌ پنج شنبهها از ساعت 7:30 تا 20 و در ايام تعطيل از سلاعت 7:30 تا 19