آماده نمودن بيماران جهت انجام جراحيهاي گوناگون از اهم فعاليتهاي بخش هما ميباشد و بيماران، بعد از عمل جراحی و همچنين برخي از بيماران مبتلا به امراض داخلی در اين بخش بستری میشوند. 
مكان:‌طبقه پنجم
شماره تماس: 8-82723596