بخش NICU :
بخش مراقبتهاي ويژه نوزادان مي باشد. همچنين نوزادان چند قلويي اعم از دوقلو، سه قلو و چهار قلو نيز بستري، تحت درمان و سپس ترخيص مي شوند.


 
 

 
 

 
  
   

 
برچسب ها : آتیه ، بیمارستان آتیه ، NICU