98-3-6245 قبول
98-3-6246 مشروط
98-3-6247 مشروط
98-3-6248 مشروط
98-2-6249 مشروط
68-2-6250 مردود
98-3-6251 مشروط
98-3-6252 مشروط
98-4-6253 مشروط
98-3-6254 مشروط
98-2-6255 مردود
98-2-6256 مردود
98-2-6257 مشروط
98-2-6258 مشروط
98-2-6259 مردود
98-2-6260 مشروط
98-2-6261 قبول
98-1-6262 مردود
98-3-6263 مردود